Yrityksen tietoturva haltuun tietoturvajohtamisella

Hinta alkaen 20 000€ ja vie asiakkaan aikaa 6h

Tietomurrot ja -vuodot vaarantavat yrityksen maineen ja toiminnan. Pahimmillaan yrityksen johto joutuu tietoturvaloukkausten esiintyessä rikosoikeudelliseen vastuuseen laiminlyötyjen tietoturvaprosessien ja liian hitaan reagoinnin myötä.

Turre Legalin kokeneiden tietoturvajuristien laatiman, selkeän kokonaispalvelun avulla luotte nopeasti ja hallitusti tietoturvatyön lainsäädäntöä, standardeja ja parhaita käytäntöjä noudattavat toimintamallit, joiden avulla ennaltaehkäisette tietomuortoja ja -vuotoja.

Yrityksenne johdolle luodaan tarkka yrityskohtainen pelikirja tietoturvaloukkausten varalle. Näin pystytte reagoimaan tarvittaessa nopeasti. Nopea ja hallittu reagointi tietoturvaloukkauksiin säästää johtonne hermoja ja yrityksenne rahoja.

Onnistunut tietoturvatyö koostuu tietoisesti tehdyistä ja hyvin dokumentoiduista päätöksistä. Avullamme kehitätte tietoturvan johtamista liiketoimintanne lähtökohdista käsin, jolloin tietoturva mitoitetaan yrityskohtaisiin riskeihin nähden sopivaksi.

Tietoturvapoikkeusten välttäminen ja niistä palautuminen edellyttävät suunnitelmallista johtamista. Ammattimainen tietoturvajohtaminen lähtee aina ihmisistä ja suunnitelmista. Meillä on kokemusta lukuisista asiakkaidemme erityistarpeisiin rakennetuista tietoturvaprosesseista.

Kuka vastaa yrityksen tietosuojasta? Lue lisää aiheesta Herkko Hietasen blogiartikkelista.

Yrityksen tietoturvan johtamisen haltuunoton hyödyt ovat moninaiset

Johda ja kehitä tietoturvatoimintoja suunnitelmallisesti

Tietoturvajohtamisen tavoitteena on kehittää yhtiön tarpeisiin sopiva, riittävä ja hyvin dokumentoitu tietoturvan taso.

Lisäksi yrityksestä tulee löytyä ymmärrys kehittää tietoturvajohtamista jatkuvasti tilanteiden ja vaatimusten kehittyessä. Ratkaisumme vastaa näihin tarpeisiin.

Ulkoinen viestintä tietoturvatyöstä rakentaa luottamusta eri sidosryhmien suuntaan

Järjestelmällisesti johdetulla tietoturvalla osoitat ulkoisille sidosryhmille, että suhtaudutte vakavasti luottamuksellisen tiedon säilyttämiseen ja yrityksenne toimintakyvyn ylläpitämiseen.

Mitä yritysjohdon tulisi ajatella Vastaamon tuomiosta? Lue Herkko Hietasen kirjoitus aiheesta.

Selkeä sisäinen viestintä yrityksenne tietoturvasta pohjautuu suunnitelmallisen tietoturvajohtamisen myötä määriteltyihin käytäntöihin

Tietoturvariskejä ei voi koskaan poistaa täysin. Kun yrityksen tietoturvakäytännöt ovat selkeät ja henkilöstölle viestitään systemaattisesti tietoturvallisista työtavoista, pystytään tietomurtojen riskiä vähentämään merkittävästi.

Ratkaise tietoturvaa koskevat poikkeustilanteet hallitusti

Dokumentoidut, oikeasuhtaiset tietoturvasuunnitelmat ja -ohjeistukset ohjaavat johdon ja työntekijöiden päätöksiä myös poikkeustilanteissa, kuten tietoturvaloukkausten esiintyessä.


Nosta yrityksen tietoturvajohtamisen taso – tietoturvan kypsyysmallin avulla ymmärrät millä tasolla yrityksenne nyt on

Capability Maturity Model (CMM) on prosessien kypsyysmalli, jonka avulla pyritään ymmärtämään ja määrittelemään organisaation prosesseja. Malli kehitettiin vuonna 1986 Yhdysvaltain puolustusministeriön rahoittamassa tutkimuksessa. CMM-malli tarjoaa hyvän viitekehyksen myös yrityksenne tietoturvajohtamisen tason arviointiin. 

Taso 1 - Alkutilanne.
Tietoturvaan liittyvät toimintamallit ovat epäselviä tai jopa olemattomia. “Toimintamallit” ovat ympäristöön reagoivia ja ne ovat heikosti monistettavia. 

Taso 2 - Toistettavissa oleva.
Tietoturvaan liittyvät toimintamallit ovat olemassa ja monistettavia, mutta niitä ei ole dokumentoitu, muodollisesti määritelty ja johdettu.

Taso 3 - Määritelty.
Tietoturvaan liittyvät toimintamallit ovat muodollisesti määritelty ja dokumentoitu. Toimintamalleista viestitään relevanteille sidosryhmille ja niiden toteutumista valvotaan.

Taso 4 - Johdettu.
Tietoturvajohtamiselle on luotu mittaristo ja sen avulla seurataan tietoturvan toimintamallien vaikuttavuutta.

Taso 5 - Optimoitu.
Tietoturvan toimintamalleja parannetaan jatkuvasti säännöllisen seurannan ja automaation avulla.

Yrityksen tietoturvan kehitys kanssamme käytännössä:  

Tietoturvajohtamisen työkalut -palvelumme sisältää alkuhaastattelun ja lopussa järjestettävän purkupalaverin lisäksi tietoturvan riskikartoituksen, dokumentoidun tietoturvapolitiikan ja reagointiohjeen tietoturvaloukkauksiin. Alla voit tutustua tarkemmin palvelun eri osiin.

Osa 1: Alkuhaastattelu

Käymme työn käynnistyessä yrityksenne nykytilanteen kattavasti läpi. Tämä vaihe vie aikaasi kolme (3) työtuntia.

Osa 2: Tietoturvan riskikartoitus

Toimitamme raportin riskikartoituksesta haastattelun perusteella. Raportti sisältää: 

1) analyysin yrityksenne tietoturvan nykytilasta sekä tietoturvaan liittyvistä valinnoista ja riskeistä sekä

2) selkeät toimintaohjeet, joiden avulla mahdolliset puutteet saadaan korjattua ja riskejä pystytään ehkäisemään.

Osa 3: Tietoturvapolitiikka

Henkilöstön tietoturvaohjeistus ja tietoturvakäytänteet muodostavat yrityksen tietoturvapolitiikan, joka ohjaa yrityksenne tietoturvallista toimintaa esimerkiksi selkeyttämällä sen, millaisia toimintatapoja työntekijöiltä edellytetään. Tämä on asiakirja, jota myös monet laatustandardeja noudattavat sopimuskumppanit edellyttävät.

Osa 4: Reagointiohje tietoturvaloukkauksiin

Tietoturvaloukkauksen tapahtuessa nopea reagointi edistää vahinkojen minimointia. Myös sääntely asettaa vaatimuksia tietoturvaloukkausten nopeasta raportoinnista viranomaisille. Nopea reagointi edellyttää ennakkoon mietittyjä toimintatapoja, jotka voi ongelmatilanteessa helposti tarkistaa laadittavasta tietoturvamenettelyohjeesta.

Osa 5: Purkutilaisuus

Yllä esitettyihin kohtiin liittyvät kunnostetut asiakirjat (n. 50 sivua) käydään läpi purkutilaisuudessa. Tämä vie työaikaasi kaksi (2) työtuntia.

Jätä meille yhteydenottopyyntö tai varaa alta aika suoraan aika asiantuntijamme kalenterista, niin aloitetaan yrityksenne tietoturvajohtamisen tason nostaminen. 

Tutustu miten palvelumme auttaa turvaamaan suomalaisten palkanmaksun.


Katso myös
Työpaikan lakiasiat

Tekoälyohjeistus yrityksille ja yhteisöille

Tekoälyohjeistus on työnantajan laatima kirjallinen asiakirja. Sen avulla työntekijät ja yritys osaavat tehdä yrityksen arvojen mukaisia tekoälyä koskevia päätöksiä. Huolellisesti…

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Irtisanominen palveluna

Irtisanominen on tehtävä sekä lain mukaisesti että työntekijää kunnioittaen. Autamme työnantajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan irtisanomisen laillisesti ja hienovaraisesti. Saat käyttöösi…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Henkilöstöanti henkilöstön kannustin- ja sitoutusjärjestelmänä

Henkilöstöanti on henkilöstölle suunnattu osake- tai optioanti. Henkilöstöstä tulee sen seurauksena yhtiön osakkeenomistajia. Yrityksen näkökulmasta henkilöstöanti sitouttaa työntekijät yritykseen. Työntekijät…

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

HR-ratsia

Suomen HR-lainsäädäntö on yksi maailman tiukimmista. Oletko varma, ettet itse riko lakia? HR-ratsia® palvelu kertoo miten korjata tilanne. Luulin, että…

Työpaikan lakiasiat

Työaikapankki

Ota työaikapankki käyttöön yrityksessäsi!

Työpaikan lakiasiat

Some-ohjeistus

Tuotamme räätälöidyn ohjeistuksen työpaikan pelisäännöiksi sosiaalisen median palveluiden käyttöön.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Koulutussuunnitelma

Laatimalla koulutussuunnitelman ja seuraamalla sitä työnantaja voi saada jopa tuhansia euroja vuodessa takaisin verotuksessa. Autamme sinua laatimaan lain vaatiman ohjelman ja ohjeistamme miten saat täydet palautukset verotuksessa.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Liukuvasta työajasta sopiminen

Laadimme työkulttuuriin sopivan, lain vaatimukset täyttävän ohjeistuksen ja kerromme, miten sen saa henkilöstöä sitovaksi.

Työpaikan lakiasiat, Kriisi

Henkilöstöjohtaja palveluna

Työsuojelutarkastus tulossa? Laitamme lakisääteiset asiat kuntoon muutamassa päivässä.

Kasvu, Työpaikan lakiasiat

Työsopimus

Räätälöimme työsopimuksen käyttötarkoitukseesi sopivaksi.