Työntekijän irtisanominen TUTA-perusteella

Työntekijän irtisanominen tuotannollistaloudellisilla syillä tulee tehdä työsopimuslain sääntöjen mukaisesti. Lue irtisanomisen muistilista.

Työsopimuksen irtisanominen on menettely, josta on säädetty työsopimuslaissa. Työntekijän irtisanomisella työnantaja päättää työntekijän työsuhteen joko yritykseen liittyvistä syistä (tuotannollis-taloudelliset syyt), tai työntekijään liittyvistä syistä (henkilökohtaiset syyt). Lainsäätäjä on asettanut irtisanomiselle tarkat raamit, joiden noudattamisesta työnantaja on vastuussa. Mikäli lakia ei noudateta, on riskinä, että irtisanominen katsotaan laittomaksi. Työntantaja voi joutua maksamaan laittomasta irtisanomisesta tuntuvat korvaukset työntekijälle.

Työntekijän irtisanomisen vaihtoehtona tiukkoina aikoina on työntekijän lomauttaminen, joka ei päätä työsuhdetta.

Irtisanominen palveluna

Juristi auttaa sinua irtisanomaan laillisesti ja hienotunteisesti.

Vakituisen työntekijän irtisanominen työnantajan toimesta

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Tässä kirjoituksessa keskitytään sallittuihin taloudellisiin ja tuotannollisiin irtisanomisperusteisiin. Työntekijän irtisanominen alisuoriutumistilanteessa on esimerkiksi henkilöön liittyvä sallittu peruste. 

Kun joudut harkitsemaan työntekijöidesi irtisanomista taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai yritystoiminnan uudelleenjärjestelyjen vuoksi, tarkista:

  1. onko tarjolla oleva työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi;
  2. onko työntekijä tai työntekijät on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin;
  3. onko työntekijälle mahdollista tarjota muuta työtä, joka vastaisi hänen nykyisen työsopimuksensa mukaista työtä;
  4. onko työntekijälle mahdollista tarjota muuta hänen koulutustaan ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä; ja
  5. koskeeko yritystäsi velvollisuus tarjota työllistymistä edistävää valmennusta.

Aina uusia sopivia tehtäviä ei ole tarjota ja koulutusvelvollisuutta rajaakin tarkoituksenmukaisuus ja kohtuullisuus, jota tulee arvioida sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Työntekijän laiton irtisanominen – riskinä pitkä oikeudenkäynti ja korvaukset työntekijälle 

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijöiden työsopimuksia taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi, on käsillä olevan perusteen oltava aito. Työntekijä on oikeutettu saamaan laittomasta irtisanomisesta korvauksena lain mukaan 6-24 kuukauden palkan. Irtisanomiseen liittyy myös negatiivisia tunteita, joita väärin tehty irtisanominen on omiaan vahvistamaan.

Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun:

  1. työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai
  2. töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.

Näiden lakiin kirjattujen esimerkkien tarkoitus on korostaa sitä, ettei työsopimuslain mukaisia irtisanomisperusteita saa kiertää vähäisillä tai näennäisillä taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä.

Työnantajan velvoitteet työsopimuksen irtisanomisen jälkeen

Työnantajalla on velvoite huomioida tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät myös myöhemmin uusia tehtäviä täytettäessä.  Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanomalleen entiselle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Takaisinottovelvollisuus koskee henkilöitä, jotka mainittujen aikarajojen sisällä edelleen hakevat työ- ja elinkeinotoimistosta työtä.

Irtisanominen palveluna

Juristi auttaa sinua irtisanomaan laillisesti ja hienotunteisesti.

Lue lisää työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.