Bitcoin

Bitcoin ulosotossa. Miten ulosottomies kohtelee virtuaalivaluuttaa?

Bitcoin ei ole ulosottokaaren tuntema omaisuuslaji. Ulosottomiehellä on kuitenkin omat keinonsa virtuaalivaluutan ulosmittaamiseen.

Yhä useammilla on Bitcoineja tai muuta virtuaalivaluuttaa. Vaikka Suomen laki ei tunnusta virtuaalivaluuttoja oikeiksi valuutoiksi, niillä on silti varallisuusarvoa ja ne ovat myös ulosottomiehen ulosmitattavissa. Osana toimeksiantojamme olemme selvitelleet virtuaalivaluuttojen ulosmittausta.

Suomen laissa ulosotosta on säädetty ulosottokaaressa. Se määrittää, mitä ja miten ihmisten omaisuutta voidaan ulosmitata esimerkiksi velkojen maksua varten. Erilaisia omaisuusryhmiä koskevat erilaiset säännöt: esimerkiksi palkka voidaan ulosmitata helpommin kuin vakituiseen asumiseen tarkoitettu asunto.

Uudet omaisuuslajit, kuten Bitcoinit ja muut virtuaalivaluutat, aiheuttavat ulosoton kannalta haasteita.

Vaikka ulosottokaari ei todetulla tavalla tunne virtuaalivaluuttoja, ulosottoviranomaiset kykenevät ulosmittamaan niitäkin. Bitcoineihin kohdistuva ulosottoprosessi toteutetaan tällä hetkellä ulosottoviranomaisen käytännön perusteella. Jää nähtäväksi, lisätäänkö virtuaalivaluutat lakiin tulevaisuudessa.

Bitcoin

Bitcoin on Internetissä toimiva hajautettu rahajärjestelmä, joka on perustettu vuonna 2009.

Bitcoinilla on yli 10 miljoonaa käyttäjää ja Bitcoin-järjestelmän puitteissa tehdään päivittäin yli 250 000 rahansiirtoa. Tämän vuoden alussa kaikkien liikkelle laskettujen Bitcoinien arvo ylitti 17 miljardin dollarin rajan.

Bitcoinien arvon odotetaan vielä nousevan suuresti, mikä selittää sen kasvaneen suosion sijoitusinstrumenttina.

Bitcoinin taustalla toimii lohkoketjuksi kutsuttu hajautettu kirjanpitoteknologia. Lohkoketjuteknologia luo koko järjestelmän pohjan. Sen ansiosta Bitcoin ei tarvitse keskuspankkia valuutan hallinnointiin, vaan valuutan siirroista, säilytyksestä ja seurannasta vastaa teknologia. Lohkoketjuteknologia takaa, että valuutta ja sen siirrot ovat luotettavia.

Kuten useiden muidenkin sijoituskohteiden, myös Bitcoinien arvo on sidottu kysyntään ja tarjontaan. Tällä hetkellä yhden Bitcoinin arvo on reilut 2000 euroa. Vielä puoli vuotta aiemmin kurssi oli noin 1000 eurossa. Bitcoinien arvon odotetaan vielä nousevan suuresti, mikä selittää sen kasvaneen suosion sijoitusinstrumenttina.

Bitcoinin arvonkehitystä voit tarkastella vaikkapa Coindesk-palvelussa.

Ulosotto

Ulosotto tarkoittaa viranomaisen toteuttamaa, suorittamatta jääneen velvoitteen pakkotäytäntöönpanoa. Useimmiten kyse on rahasaatavan perimisestä, mutta ulosotto voi tarkoittaa myös esimerkiksi häätöä tai takavarikkoa. Perinteistä ulosmitattavaa omaisuutta ovat raha, arvopaperit, ajoneuvot ja asunnot.

Vaikka Suomen laki ei tunnusta Bitcoinia valuuttana, on se ulosottomiehen silmissä omaisuutta, jolla on varallisuusarvoa.

Ulosottoprosessi käynnistyy, kun ulosoton hakijalla on ulosottoperuste. Yleisin ulosottoperuste on tuomioistumen ratkaisu riita- tai rikosasiassa.

Ulosoton toteuttaa ulosottomies, jonka tulee noudattaa tehtävässään ulosottojärjestystä. Ensimmäisenä ulosottomies ulosmittaa palkan, siihen verrattavan toistuvaistulon sekä käteisen rahan. Toisena vuorossa on muu irtain omaisuus. Kolmantena ulosmitataan kiinteä omaisuus ja viimeisimpänä voidaan ulosmitata velallisen vakituinen asunto. Bitcoinit kuuluvat lähtökohtaisesti muuhun irtaimeen omaisuuteen ja ulosottoprosessissa ne ovat pääpiirteittäin arvopapereihin verrannollisia.

Voudilla on jo oma Bitcoin-lompakko.

Ulosottomies voi omatoimisesti myydä velallisen omaisuutta, jos myynti on tietyn velan tai muun saatavan maksamiseksi tarpeen. Ennen myyntiä omaisuus on kuitenkin saatava ulosottomiehen haltuun.

Vaikka Suomen laki ei tunnusta Bitcoinia valuuttana, on se ulosottomiehen silmissä omaisuutta, jolla on varallisuusarvoa. Näin ollen se voidaan ulosmitata ja tarvittaessa realisoida. Bitcoinien ulosmittausta varten ulosottovirasto on perustanut oman Bitcoin-tilinsä, jonne ulosmitattavat Bitcoinit siirretään.

Miten Bitcoinit voivat päätyä ulosottomiehen haltuun?

Jotta ulosottomies voi saada Bitcoinit haltuunsa, tulee ulosottomiehen ensin saada tieto siitä, että ulosottovelallinen omistaa Bitcoineja. Tieto voi ilmetä esimerkiksi kotietsinnässä tai ulosottomiehen omatoimisessa omaisuuden etsinnässä.

Tyypillisesti ihmiset säilyttävät Bitcoin-lompakkojaan puhelimissa tai tietokoneen kiintolevyllä, mutta Bitcoin-lompakon voi tallentaa myös paperille.

Paperisen tai tietotekniseen laitteeseen tehdyn lompakon löytyminen herättää ulosottoviranomaisessa kysymyksen siitä, paljonko lompakossa on Bitcoineja.

Julkinen ja yksityinen avain

Lohkoketjuteknologia on Bitcoinien pankkiholvi.

Vaikka Bitcoin-lompakko voi sijaita tietokoneella tai paperilla, itse Bitcoinit eivät ole fyysisesti missään tietyssä laitteessa. Ainoastaan tietty julkinen avain ja yksityinen avain on sidottu Bitcoin-tiliin.

Julkinen avain on periaatteessa kaikkien saatavilla. Se on ikäänkuin tilinumero, jonka avulla Bitcoin-tilille voi siirtää Bitcoineja. Julkisella avaimella ei kuitenkaan pääse tilillä oleviin Bitcoineihin käsiksi, vaan siihen vaaditaan yksityinen avain.

Se, jolla on tiedossaan yksityinen avain, voi syöttää sen lompakkoon ja näin hallinoida tietyllä julkisella avaimella olevia Bitcoineja.

Bitcoin-lompakko onkin käytännössä sovellus, jolla avaimissa oleva data eli Bitcoinit saadaan helposti käytettävään muotoon.

Julkinen avain on siis kuin tilinumero ja yksityinen avain kuin pankkitunnus.

Bitcoinien siirto tililtä pois edellyttää, että julkiseen avaimeen liitetty yksityinen avain on tilinomistajan tiedossa. Tämä yksityinen avain voi olla talletettu esimerkiksi paperille tai tietokoneelle.

Takavarikko rikos- ja siviiliprosessissa

Rikosprosessi

Jos poliisi, tulli tai muu esitutkintaviranomainen esimerkiksi kotietsinnässä havaitsee, että ulosottovelallisella on Bitcoin-lompakko tietokoneellaan tai paperilla, voi viranomainen takavarikoida Bitcoin-lompakon osana esitutkintaa.

Takavarikon jatko velkojen vakuudeksi edellyttää kuitenkin tuomioistuimen päätöstä tai muuta ulosottoperustetta. Esitutkintaviranomainen voi hakea rikosprosessissa vastaajan omaisuutta vakuustakavarikkoon asetettavaksi jo esitutkinnan aikana. Vakuustakavarikkopäätöksen myötä vastaajan on siirrettävä Bitcoininsa ulosottomiehen haltuun.

Rikosprosessin asianomainen voi hakea vakuustakavarikkoa oman mahdollisen korvauksensa turvaamiseksi vasta siinä vaiheessa, kun syytteen tuomioistuinkäsittely on alkanut.

Siviiliprosessi

Ulosottomies voi saada tiedon velallisen Bitcoin-lompakosta myös itsenäisesti velallisen omaisuutta selvittäessään. Bitcoin-omaisuus on ulosottoselvityksessä yksi osa, jota ulosottomiehen tulee ulosottovelalliselta tiedustella. Ulosottovelalliselle asetetun tietojenantovelvollisuuden johdosta Bitcoin-omaisuus tulee ilmoittaa ulosottomiehelle, vaikka ulosottomiehellä ei olisi tästä vielä mitään ennakkotietoa. Ulosottoselvityksessä valehteleminen voi johtaa sakko- tai vankeusrangaistukseen.

Ulosottovelkojalla on lähtökohtaisesti oikeus saada pyynnöstä tieto velallisen omaisuudesta. Ulosottovelkoja voi hakea käräjäoikeudelta päätöksen turvaamistoimenpiteen suorittamiseen saatuaan tiedon Bitcoin-omaisuudesta. Turvaamistoimella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että ulosottovelallisen Bitcoinit siirretään ulosottomiehen haltuun.

Turvaamistoimi ei kuitenkaan ole välttämätön, jos velallinen osoittaa, ettei tapauksessa ole vaaraa omaisuuden siirtämisestä pois velkojien ulottumattomista.

Bitcoinien kohdalla riski tällaisesta siirrosta on kuitenkin suurempi kuin esimerkiksi arvopapereissa, sillä vaikka Bitcoin-siirto on helposti jäljitettävissä, siirrosta selviää vain Bitcoin-tilin osoite. Bitcoin-tilin osoitteesta taas ei ole hyötyä ulosottomiehelle, jonka pitäisi saada tietoonsa, minne tai kenelle varat ovat siirtyneet.

Uhkasakko

Ulosottomiehen pääasiallisena keinona saada Bitcoinit haltuunsa on ulosottovelallisen itse suorittama siirto, mutta periaatteessa yksityisen avaimen luovuttaminen ulosottomiehelle riittää tilin täysimääräiseen hallintaan.

 

Bitcoin-lompakko sijaitsee yleensä puhelimessa, tietokoneella tai paperilla.

 

Ulosottomiehellä on käytössään pakkokeinoja, joilla hän voi velvoittaa siirtoa vastustavan lompakon omistajan siirtämään lompakossa olevat varat ulosottoviraston Bitcoin-tilille. Tarvittaessa ulosottomies voi asettaa siirron toteuttamiselle uhkasakon.

Bitcoinien siirto

Bitcoinit siirretään ulostottomiehelle ulosottomiehen osoittamassa paikassa. Pääsääntöisesti tämä paikka on ulosottomiehen virkahuone. Toimituksessa ulosottomies velvoittaa velallisen siirtämään Bitcoinit ulosottoviraston Bitcoin-tilille.

Bitcoinien rahoitusmarkkina-aseman ollessa epävarma tulee Bitcoinit realisoida mahdollisimman pikaisella aikataululla viralliseksi valuutaksi.

Bitcoinien siirto videoidaan kahden toimitustodistajan läsnäollessa. Tämä varmistaa ulosottovelallisen oikeusturvan ja mahdollistaa siirron mahdollisen jälkikäteisen tarkastelun.

Joidenkin toimeksiantojemme yhteydessä ulosottoviranomaiset ovat ilmoittaneet, että Bitcoinien epävarman rahoitusmarkkina-aseman vuoksi ulosottomies pyrkii muuttamaan ne mahdollisimman pian viralliseksi valuutaksi. Tämä siis tarkoittaa Bitcoinien realisointia eli myyntiä. Tyypillisesti ulosottomies tiedustelee velallisen kantaa omaisuuden myyntiin, mutta ulosottomies ei ole sidottu velallisen näkemykseen.

Jos Bitcoineja on yli 30 000€ edestä, ne voidaan kuitenkin tulkita arvokkaaksi irtaimeksi omaisuudeksi, mikä hidastaa ulosottomiehen myyntiprosessia.

Toisin sanoen tavallisesti ulosottomiehen tavoitteena on myydä Bitcoinit nopealla aikataululla sen jälkeen, kun ulosottomies on saanut ne haltuunsa, mutta Bitcoinien suuri määrä voi vaikuttaa niin myyntitapaan kuin myyntiaikatauluun.

Jatkoa:

Tämä kirjoitus tulee saamaan jatko-osan, jossa käsittelemme Bitcoinien realisointia sekä muutoksenhakua Bitcoinin ulosottoprosessissa.

Valtakunnanvoudinvirasto on luvannut antaa meille selvityksen siitä, miten Bitcoin-realisointi lopulta tapahtuu. Palaamme asiaan, kun saamme selvityksen käsiimme.

Olemme kirjoittaneet useista muistakin ajankohtaisista aiheista. Löydät muut blogitekstimme täältä.

Kirjoitusta muokattu 15.8.2017: Selvennetty mainintaa siitä, että vaikka Bitcoin-siirrot ovat sinänsä jäljitettävissä, niitä ei voi yhdistää kehenkään yksittäiseen ihmiseen.