Bitcoin rikoshyötynä

Bitcoin rikoshyötynä: Onko bitcoinin arvonnousu rikoshyötyä?

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli asiaa, jossa Bitcoin rikoshyötynä tuli arvioitavaksi. Miten Bitcoin arvotettiin ja kenelle arvonnousu kuuluu?

Bitcoinia käytetään useiden laillisten käyttökohteiden ja -tapojen ohella Tor-verkossa vaihdannan välineenä. Bitcoinilla oli sen kehityksen alussa huono maine, mutta nykyään bitcoinien yleistyttyä myös suhtautuminen siihen on pääasiallisesti hyväksyvää. Bitcoineja voidaan kuitenkin yhä käyttää myös lainvastaisiin tarkoituksiin ja tässä käytössä bitcoinit voivat tuottaa rikollisille suurta hyötyä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi helmikuun alussa päätöksen, jossa bitcoin rikoshyötynä oli keskeisessä roolissa.

Taustalla Tor-verkossa tapahtunut huumausaineiden levitys ja myynti

Tapauksessa vastaajina oli kolme henkilöä, joista kaksi tuomittiin päätekijöinä useista törkeistä huumausainerikoksista sekä salakuljetuksista. Kolmas henkilö tuomittiin avunannoista törkeään huumausainerikokseen sekä salakuljetukseen.

Bitcoinit takavarikoitiin ja tuomittiin valtiolle menetetyiksi rikoshyötynä

Vastaajat olivat tapauksessa hankkineet huumausaineita Tor-verkon välityksellä Hollannista, josta he salakuljettivat niitä Suomeen. Suomessa huumeet myytiin niin ikään Tor-verkossa eteenpäin Douppikauppa-nimimerkin kautta. MTV teki aiheesta kattavan artikkelin.

Bitcoinit olivat huumausainerikoksissa keskeisessä roolissa. Niitä hankittiin alkupääomaksi Tor-verkossa tapahtuvaan kaupankäyntiin, mutta ne toimivat myös maksuvälineenä päätekijöiden myydessä huumeita Suomessa eteenpäin.

Lopulta tekijät jäivät kiinni. Bitcoinit takavarikoitiin ja tuomittiin valtiolle rikoshyötynä menetetyiksi, vaikka niiden arvo oli moninkertaistunut takavarikon aikana. Tapauksesta on valitettu Turun hovioikeuteen, eli päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Bitcoin rikoshyötynä
Vastaajat olivat myyneet muun muassa kokaiinia.

Lähes kaikki rikokseen perustuva omaisuus on rikoshyötyä

Rikoslain mukaan rikoksella saatu tai sen tilalle tullut omaisuus sekä näiden tuotto, arvo, arvonnousu tai säästö on rikoshyötyä, joka on tuomittavissa valtiolle menetetyksi (Rikoslaki 10 luku 2 §). Menettämisseuraamuksen tuomitsemisen yleisenä edelletyksenä on, että rikos on tapahtunut.

Esimerkiksi näpistämällä saadun suklaapatukan myyntitulot tai pankkiryöstön rahoilla ostettu superauto on tuomittavissa valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun säännösten nojalla. Näin ollen  Bitcoin rikoshyötynä on myös tuomittavissa valtiolle menetetyksi.

Jos rikoshyödyn määrä on vaikea selvittää, tuomioistuin arvioi hyödyn määrän huomioiden rikoksen laadun, rikollisen toiminnan laajuuden ja muut olosuhteet. Bitcoinien rooli rikoskokonaisuudessa voi olla yksi näistä muista olosuhteista, jonka perusteella tuomioistuin laskee lopullisen rikoshyödyn.

Menettämisseuraamuksia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 80/2000 vp, s. 21)on määritelty, että kaikki sellainen rikoksella saatu hyöty, jolla on varallisuusarvoa, voidaan lukea rikoksen tuottamaksi taloudelliseksi hyödyksi. Tähän lauseeseen vedottiin myös Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksessä, jossa Bitcoinit määriteltiin omaisuudeksi, jolla on varallisuusarvoa.

Kyse on nimenomaan bitcoineista, jotka ovat päätyneet vastaajan bitcoin-tilille huumausainekauppojen johdosta.

Bitcoin rikoshyötynä kuuluu yleissäännösten piiriin

Mitä merkittävämmässä roolissa bitcoin-valuutta on ollut rikoksen toteuttamisessa, sitä todennäköisemmin sitä voidaan tuomita valtiolle menetettäväksi rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksessä tuomioistuin otti kantaa menettämisseuraamuksen tarkoitukseen suhteessa bitcoinien arvonnousuun: tulisiko bitcoinien arvonnousu koitua epäillyn hyödyksi, vai olisiko se vastoin menettämisseuraamuksen tarkoitusta? Kannanotossa korostettiin sitä, että kyse on nimenomaan bitcoineista, jotka ovat päätyneet vastaajan bitcoin-tilille huumausainekauppojen johdosta.

Jos kyseessä olisi ollut jokin virallinen valuutta, hallituksen esityksen mukaan valuuttakurssin muuttumisesta johtuva rikoksesta saadun omaisuuden arvon nousu on tuomittava valtiolle menetetyksi. Vaikka bitcoin ei ole Suomessa virallinen valuutta, tuomioistuin otti tämän seikan tuomiossaan huomioon.

Kannanotto keskittyi arvioimaan bitcoinien arvonnousua siltä kannalta, ettei sitä tule huomioida ollenkaan, koska tällöin koko menettämisseuraamuksen tarkoitus estää rikoksella hyötyminen ei toteutuisi. Jos takavarikoidut Bitcoinit olisi arvotettu esimerkiksi tuomioistuinkäsittelypäivän arvoon, olisivat vastaajaat saaneet rikoshyödyn pois maksamisen jälkeen reilut voitot. Tämä lienee koko päätöksen vahvin argumentti, miksi bitcoinien arvonnousua ei voitu katsoa vastaajan eduksi.

Bitcoin rikoshyötynä
Osakkeiden arvo on huomattavasti vakaampi kuin Bitcoinien.

Bitcoinien arvo määritettiin niiden vastaanottohetkeen

Tuomioistuin arvotti bitcoinit neljässä eri erässä. Yksinkertaisimmillaan myyntituloina saadut bitcoin-erät arvotettiin suoraan niiden vastaanottohetken keskimääräiseen päivän hintaan. Kahta ensimmäistä erää ei saatu takavarikoitua, vaan rikoshyötylaskelmat perustuivat bitcoinien vastaanottohetken keskimääräiseen päivän arvoon. Kolmas ja neljäs erä kuitenkin takavarikoitiin ja ne arvotettiin eri tavalla kuin muut erät.

Tätä kirjoittaessa takavarikoitujen bitcoinien arvo on noin 5 845 000 euroa.

Kolmannessa erässä bitcoineja takavarikoitiin yhteensä noin 1666 kappaletta. Tätä kirjoittaessa noiden takavarikoitujen 1666 bitcoinin arvo on noin 5 845 000 euroa. Arvo on kasvanut poikkeuksellisen paljon siitä, mikä bitcoineilla oli vastaanottohetkellä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus määritteli takavarikodun bitcoin-erän arvon perustuvan sen keskimääräiseen vastaanottohetken päivän arvoon. Näin ollen huima kurssinousu ei ainakaan käräjäoikeuden päätöksen mukaan voi koitua vastaajan hyödyksi. Rikoksesta aiheutunutta hyötyä ei siten voi korvata bitcoinin arvonnousulla.

Takavarikoitujen bitcoinien arvon nousulla ei ollut mitään merkitystä

Bitcoin rikoshyötynä vähennettiin suoraan bitcoineina. Laskennallisesti vastaajat olivat tapauksessa saaneet kolmannen erän kertymisen aikana rikoshyötyä noin 4388 bitcoinia. Takavarikoidut 1666 bitcoinia vähennettiin suoraan tästä määrästä, jolloin rikoshyödyksi jäi noin 2722 bitcoinia.

Koska takavarikoidut bitcoinit vähennettiin suoraan bitcoineina, niiden arvonnousu jäi täysin merkityksettömäksi.

Rikoshyödyksi jääneet 2722 bitcoinia arvotettiin niiden vastaanottohetken mukaiseen keskimääräiseen päivän arvoon ja niistä saadun rikoshyödyn määrä oli laskennallisesti noin 698 000 euroa. Yhden bitcoinin arvoksi tuli siis noin 256 euroa.

Koska takavarikoidut bitcoinit vähennettiin suoraan bitcoineina, niiden arvonnousu jäi täysin merkityksettömäksi. Tuomiolauselmassa tuomioistuin totesi, että tämä tapa arvioida rikoshyöty laskennallisesti on oikeudenmukainen.

Valitettavasti emme saaneet käsiimme tarkkoja rikoshyötylaskelmia, joista olisi käynyt ilmi, miten vastaanottopäivät bitcoineille on määritelty. Bitcoinithan eivät ole saapuneet bitcoin-tilille yhtenä könttänä, vaan pienissä osissa huumausaineita myytäessä. Tämä aiheuttaa arvioomme pienen epätarkkuuden.

Neljäs bitcoin-erä eli toinen takavarikoitu erä määritettiin päivän arvoon

Esitutkinnan yhteydessä toiselta vastaajista löytyi myös reilut 3 bitcoinia sisältänyt bitcoin-tili. Poliisi takavarikoi tämän bitcoin-tilin osana esitutkintaa.

Kyseiset bitcoinit eivät olleet suoraan yhdistettävissä tietyn rikoksen kerryttämäksi, minkä johdosta tuomioistuin arvotti ne keskimääräiseen päivän arvoon. Bitcoin-tilin liikenteestä pystyi näkemään siirtoajankohdat, joiden perusteella yhden bitcoinin arvoksi tuli noin 400 euroa.

Lopuksi bitcoinien arvo vähennettiin koko rikoshyödystä euromääräisesti, toisin kuin kolmannessa erässä, jossa bitcoinit voitiin katsoa sellaisenaan rikoshyödyksi.

Bitcoin rikoshyötynä
Vastaajat tuomittiin suorittamaan rangaistuksiaan Vantaan ja Turun vankiloihin.

Menettämisseuraamuksen tarkoitus on vahvempi kuin arvon nousu

Päätöksestä käy ilmi, että bitcoinin arvon nousu ei voi koitua vastaajan eduksi. Syyksi tuomioistuin ilmoitti selvästi sen menettämisseuraamuksen tarkoituksen, että rikoksesta ei saa hyötyä.

Rikoksella hyötyminen estetään tuomitsemalla vastaaja menettämisseuraamukseen siten, että rikoksella saadun omaisuuden tuottokin kuuluu menetyksen piiriin.  Avoimeksi jää kuitenkin se, miten bitcoinien arvon nousu tulee laskea oikeudenmukaisesti.

Lähtökohtaisena tavoitteena menettämisseuraamuksessa on rikoksella hyötymisen estäminen, mutta menettämisseuraamus ei saa olla kohtuuton. Bitcoinien arvon vaihtelun vuoksi menettämisseuraamus voi helposti muodostua kohtuuttomaksi.

Rikoslaissa on säännös, jonka mukaan menettämiseuraamusta voidaan kohtuullistaa.

Esimerkiksi tässä käsitellyn käräjäoikeuden päätöksen mukaan toiselle vastaajista tuli 11 vuoden 6 kuukauden vankeusrangaistuksen lisäksi yli puolen miljoonan euron vahingonkorvausvastuu rikoksella saadusta hyödystä.

Rikoslain 10 luvun 10 §:n mukaan menettämiseuraamusta voidaan kohtuullistaa. Oikeuden arvioitavaksi jää, onko tällainen korvausvelka enää kohtuullista pitkän vapaudenmenetyksen jälkeen.

Bitcoin rikoshyötynä on verrattain uusi ilmiö, minkä vuoksi siitä ei juurikaan löydy oikeuskäytäntöä. Vaikka tapaus on vasta menossa hovioikeuteen, korkein oikeus saattaa hyvinkin antaa siitä prejudikaatin. Todennäköisesti painopiste tulisi erityisesti olemaan bitcoinin arvon määrittämisessä osana rikoshyötyä.

Tässä vaiheessa kyseessä on vasta oikeudellinen spekulaatio, mutta tarkastelemme aihetta uudestaan hovioikeuden ja mahdollisen korkeimman oikeuden käsittelyn jälkeen.

Olemme kirjoittaneet myös bitcoineista ulosottoprosessissa. Lue kirjoitus tästä.