Nollatuntisopimus – Mistä siinä sovitaan ja onko se laiton?

Nollatuntisopimus on ollut kritiikin kohde, koska työnantajat voivat kiertää sen avulla laista johtuvia velvollisuuksiaan. Nollatuntisopimus voi kuitenkin olla aidosti hyvä ratkaisu myös työntekijän kannalta.

Nollatuntisopimus on työsopimus, jossa työntekijälle ei ole velvollisuutta tehdä yhtään työtuntia kuukaudessa. Sopimuksella työntekijä ja työnantaja sopivat muut työsuhteen ehdot, mutta työvelvollisuus ja -oikeus määräytyy työsuhteen aikana. Nollatuntisopimukset voivat väärin tehtynä olla laittomia.

Nollatuntisopimus ei ole lain tuntema termi, mutta silti nollatuntisopimuksia tehdään paljon. Aihe on ollut jo pitkään melko polttava, osa tukee nollatuntisopimuksia ja osa vastustaa niitä viimeiseen asti. Nollatuntisopimus onkin aihe, josta voi pätevästi väitellä molempiin suuntiin.

Nollatuntisopimus on työsopimus, jossa työaika joustaa nollaan

Nollatuntisopimuksessa työaika voi olla sovittu esimerkiksi 0-40 viikkotuntiin. Työntekijälle nollatuntisopimus ei siten tuo turvaa siitä, että jokaisella viikolla töitä olisi edes tiettyä vähimmäismäärää. Toisaalta esimerkiksi opiskelijalle nollatuntisopimus voi olla varsin varteenotettava vaihtoehto työllistyä opiskeluiden ohella.

Työnantajanäkökulmasta nollatuntisopimus on hyvä keino palkata työntekijä, jos työnantajalla ei ole tarjota vakituista työtä. Esimerkiksi pienillä yrityksillä on töitä tarjottavissa usein vain tiettyinä ajankohtina kuten ruuhkahuippuna ja isompien tilauksien toimittamisen aikana. Muu aika voi olla hyvinkin hiljaista.

Tärkeintä nollatuntisopimuksen käyttämisessä on se, että nollatuntisopimus on myös työntekijälle sopiva.

Tällaisessa tilanteessa oleva pienyrittäjä voi palkata esimerkiksi opiskelijan nollatuntisopimuksella avukseen. Tärkeintä nollatuntisopimuksen käyttämisessä on se, että nollatuntisopimus on myös työntekijälle sopiva. Jos työntekijällä on esimerkiksi pieniä lapsia ja selvä tarve varmalle tulonsaannille, ei nollatuntisopimus ole hyvä vaihtoehto.

Nollatuntisopimus luo työsuhteen

Nollatuntisopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi aivan kuten tavallinenkin työsopimus. Nollatuntisopimuksella työntekijä on sidottu yritykseen ja työntekijä on työsuhteessa yritykseen, vaikka työtunteja ei olisi ollenkaan.

Usein keikkatyö ja nollatuntisopimukset menevät puhekielessä sekaisin: Keikkatyössä jokainen työkeikka/vuoro muodostaa oman erillisen työsuhteen – Nollatuntisopimuksella työntekijä on jatkuvassa työsuhteessa yritykseen.

Nollatuntisopimukset ovat kritiikin kohde

Nollatuntisopimukset voivat aiheuttaa työntekijälle erilaisia ongelmia, jos niitä käyttävä yritys toimii epärehellisesti suhteessa työntekijäänsä. Työnantaja voi esimerkiksi jättää työntekijän työtunnit nollaan ja näin pakottaa työntekijän irtisanoutumaan työsuhteesta. Nollatuntisopimuksia ei saa käyttää kaikilla aloilla. Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimus kieltää nollatuntisopimusten käytön alalla.

Jos asiakkaiden määrä ei ole vakio, ei tarjottavissa olevan työn määrä voi olla vakio.

Työntekijän oma-aloitteinen irtisanoutuminen tarkoittaa sitä, että työntekijälle tulee työttömyysturvan saamiseen 90 päivän karenssiaika. Lisäksi oikeus ansiosidonnaisen päivärahan saamiseen edellyttää vähintään 18 työtuntia viikossa. Työntekijän tuleekin huomioida nämä seuraamukset ennen kuin suostuu nollatuntisopimuksen allekirjoittamiseen.

Oikein tehty nollatuntisopimus on hyödyllinen työntekijälle ja työnantajalle

Kuten on jo todettu, nollatuntisopimuksen tekemisessä lähtökohtana on nollatuntisopimuksen sopivuus työntekijän ja työnantajan olosuhteisiin. Pienillä yrityksillä on usein täysin perustellut syyt tehdä nollatuntisopimuksia, koska pienyritykset ovat hyvin riippuvaisia asiakkaistaan. Jos asiakkaiden määrä ei ole vakio, ei tarjottavissa olevan työn määräkään voi olla vakio.

Nollatuntisopimus onkin oiva keino työnantajan näkökulmasta palkata henkilö töihin juuri silloin, kun tarve lisäkäsille on aktualisoitunut. Kuka sitten olisi sellainen työntekijä, jolle sopii epäsäännöllisesti tarjottava työ?

Esimerkiksi opiskelijat ovat usein sellaisessa asemassa, ettei heidän pääasialliset tulonsa ole päivätyöstä riippuvaisia. Pienet lisäansiot eivät kuitenkaan ole koskaan pahitteeksi. Pienyrittäjän palkatessa opiskelijan töihin nollatuntisopimuksella, on suhteessa vain kaksi voittajaa. Työnantaja saa työvoimaa juuri silloin kun tarvitsee, ja opiskelija saa lisätuloja niukan opintotukensa lisäksi.

Nollatuntisopimuksesta voi tehdä aidosti reilun

Nollatuntisopimukseen voi asettaa ehdon, jonka mukaan työntekijällä on oikeus kieltäytyä tarjotuista työvuoroista. Olemme suositelleet asiakkaitamme laittamaan nollatuntisopimukseen kyseisen ehdon, koska muutoin työsuhde voi olla työntekijän näkökulmasta kohtuuton.

Nollatuntisopimuksen, aivan kuin työsopimuksenkin, teossa tärkeintä on luoda luottamus työnantajan ja työntekijän välille. Mitä tarkemmin esimerkiksi irtisanomisesta sekä työvuorojen tarjoamistavoista on sovittu, sitä mielekkäämpi se on molemmille osapuolille.

Nollatuntisopimus ei ole riiston väline, vaikka usein sitä kutsutaan sillä nimityksellä. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin vain sopimuksesta, jonka reiluus on riippuvainen sen allekirjoittaneista tahoista. Aivan kuten muutkin ihmisten väliset suhteet, nollatuntisopimussuhteen reiluus on riippuvainen sen osapuolista.

Nollatuntisopimuksessa on hyvä sopia vähintään seuraavista sopimuksen kannalta merkittävistä ehdoista:

  • Onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen työsopimus?  (Määräaikaiselle nollatuntisopimukselle tulee olla peruste samalla tavalla kuin määräaikaiselle työsopimukselle. Määräaikainen työsopimus voi olla työntekijän kannalta parempi, koska tällöin työntekijä ei joudu erikseen irtisanoutumaan, vaan sopimus päättyy määräaikana. Tällöin työntekijälle ei tule karenssiaikaa työsuhteen päättyessä)
  • Työntekijän työtehtävät ja niiden kuvaus. (Esimerkiksi kiireapulainen/tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä verkkokauppatilausten pakkaamiseen. Tästä kohdasta tulee käydä ilmi, miksi työsopimus on tehty nollatuntisopimuksena)
  • Työvuorojen tarjoaminen (Millä tavalla yrittäjä tarjoaa työntekijälle työvuoroja? Esim. puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla)
  • Työntekijän oikeus kieltäytyä tarjotuista työvuoroista. (Suosittelemme antamaan työntekijälle oikeuden kieltäytyä tarjotuista työvuoroista. Muutoin työsopimus voi herkästi muodostua kohtuuttomaksi työntekijän näkökulmasta.)
  • Työaika (Esimerkiksi 0-20h/viikko. Jos pystyt arvioimaan edes suurinpiirtein maksimityömäärän viikossa, on se suositeltavaa merkitä työsopimukseen. Näin työtekijän tietoisuus työsuhteen laadusta paranee.)
  • Soveltuva työehtosopimus. (Osa työehtosopimuksista ei salli nollatuntisopimuksia. Ennen sopimuksen tekemistä on hyvä varmistaa, ettei se kiellä nollatuntisopimuksen tekemistä. Jos nollatuntisopimus on kielletty, voi keikkatyö olla kuitenkin vaihtoehto tilapäisen työvoiman palkkaamiselle.)

Olemme tehneet yrittäjille reiluja nollatuntisopimuksia

Viime syksynä käynnistyneen Yrittäjästä työnantajaksi-palvelun myötä olemme auttaneet kymmeniä yksinyrittäjiä heidän jokapäiväisissä yritystoimintaan liittyvissä lakiasioissa. Olemme laatineet muun muassa selvityksiä työnantajan velvollisuuksista ja työajan tasausjärjestelmän käytöstä, sekä tehneet alusta loppuun yrittäjän tarpeeseen räätälöidyt asiakirjat. Lue tästä, mitä työnantajuuteen liittyviä seikkoja olemme selvittäneet ja jakaneet yleiseen tietoon.

Esimerkiksi nollatuntisopimukset olemme laatineet siten, että ne hyödyttävät yrittäjän lisäksi myös työntekijää. Tyytymätön työntekijä ei loppupeleissä ole yrittäjälle kuin kulu, minkä johdosta sopimuksemme on laadittu pitäen lähtökohtana molempien työsuhteen osapuolten etua. Jos mietit, onko nollatuntisopimus sinun alallasi sallittu, ilmoittaudu mukaan Yrittäjästä työnantajaksi -palveluun, niin me selvitämme asian puolestasi.

Osallistu palveluun!

Jos yrityksesi on ollut toiminnassa vähintään 6 kuukautta ilman yhtään työntekijää, olet oikeutettu osallistumaan Yrittäjästä työnantajaksi-palveluun. Osallistumalla palveluun saat omat lakimiehet ilmaiseksi käyttöösi auttamaan sinua esimerkiksi nollatuntisopimuksen tekemisessä. Lähtökohtana palvelussa on yrittäjän tarve – ”Mitä yrittäjä tarvitsee, me hoidamme.”

 

Lisää työoikeuteen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyviä artikkeleita löydät täältä: Työnantajan velvollisuudet ja HR.

nollatuntisopimus