sopimuksen tarkistaminen

Sopimuksen tarkistaminen. Mitä juristi näkee sopimuksessa?

Sopimuksen tarkistaminen, kommentoiminen ja laatiminen on juristin työn ydinaluetta. Lue, mitä kaikkea juristi arvioi sopimuksessa.

Perinteisesti sopimuksia on laadittu viimeistään oikeudenkäyntiä varten turvaamaan, että osapuolet saavat sen, mistä on sovittu. Tällaiset sopimukset ovat yleisiä esimerkiksi irtaimen tavaran kaupassa, mutta pitkäkestoisissa sopimussuhteissa vaaditaan ajattelutavan muutosta. Sopimuksen tarkistaminen on sitä tarpeellisempaa, mitä laajemmasta sopimuksesta, kaupasta tai yhteistyöstä on kyse.

Pitkäkestoisissa sopimuksissa on tyypillistä, että sopimuksen velvoitteet kohdistuvat nimenomaan osapuolten väliseen yhteistyöhön. Ne on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön osapuolten välisen yhteistyön pelisäännöiksi. Oli sopimus sitten kerta- tai kestosopimus, hyvin laadittuna se säästää molemmilta osapuolilta paljon aikaa ja vaivaa.

Vaikka sopimusvapaus on perusoikeus, rajoittavat useat eri lait sopimusten sisältöä.

Olit sitoutumassa sitten pitkä- tai lyhytkestoiseen sopimukseen, voi sopimuksesi sisältää yllätyksiä. Olemme keränneet alle aiempien toimeksiantojemme perusteella erilaisia tilanteita, joissa juristin silmää voi tarvita, vaikka omalta alalta löytyisikin kokemusta jo useampi vuosikymmen.

Sopimuksen tarkistaminen lainmukaisuuden kannalta.

Yleisin juristin tehtävä sopimusta tarkistaessa on varmistaa, että sopimus on lainmukainen. Vaikka sopimusvapaus on perusoikeus, rajoittavat useat eri lait sopimusten sisältöä. Esimerkiksi osakeyhtiölaki sisältää useita sopimusvapautta rajoittavia säännöksiä siitä, mitä kaikkea yhtiöjärjestyksessä voi sopia.

Vaikka sopimusta ei sääntelisi tietty erityislaki, voi jokin yleislaki rajoittaa sen sisältöä. Esimerkiksi oikeustoimilaki sisältää säännöksen, jonka mukaan kohtuuttomat sopimusehdot eivät ole päteviä. Juristi osaa arvioida, onko sopimuksesi kohtuuton.

Hyvä sopimus edellyttää toimivaa rakennetta.

Löysin sopimuksesta hyvän mallin.

Joissain tilanteissa valmis sopimuspohja voi olla kustannustehokkain tapa päästä maaliin. Toisissa taas ei. Valmiit sopimuspohjat on luotu yksinkertaisia ja toistuvia tilanteita varten. Esimerkiksi asuinhuoneiston vuokrasopimukseen löytyy paljon malleja, joilla vuokralaisen saa pätevästi asuntoon.

Toisaalta vain kokeneimmat vuokranantajat osaavat lisätä malliin tarvitsemansa erityisehdot. Valmis malli ei välttämättä suojaa vuokranantajaa esimerkiksi siltä, että vuokralainen laittaa osan asunnosta Airbnb-käyttöön ilman vuokranantajan lupaa.

Älä ulkoista IT-osastoasi valmiilla sopimusmallilla.

Jo asuinhuoneiston vuokrasopimusmallissa on useita eri elementtejä, joita ei välttämättä heti tule ajatelleeksi käyttäessään valmista mallipohjaa. Hyvänä nyrkkisääntönä voidaankin pitää sitä, että erityselementtien huomioiminen on sitä tarpeellisempaa, mitä laajemmasta sopimuksesta tai sopimuskokonaisuudesta on kyse.

Sopimuksen tarkistaminen juristin toimesta on hyödyllinen toimenpide erittäin monessa tilanteessa. Esimerkkinä edellä esitettyihin perusteluihin nojautuen: Älä ulkoista IT-osastoasi valmiilla sopimusmallilla.

Sopimuksen teko itse.

Fakta on, että ihmiset tekevät suurimman osan sopimuksistaan täysin itsenäisesti, ja usein tämä riittää. Ainakin, jos molemmat osapuolet toimivat, kuten sopimus edellyttää. Liian monessa tapauksessa käy niin, että juristi otetaan mukaan vasta, kun sopimusta täytyy soveltaa. Tällöin vahinko on jo aiheutunut, eikä sopimuksesta voi päätellä, miten tilanteessa tulee toimia.

Mitä huonommin sopimus on suunniteltu, sitä huonompi sillä on vedota sopimuksen toiseen osapuoleen tai viranomaisiin.

Juristin ammattitaitoa on sellaisen sopimuksen rakentaminen, joka ensinnäkin mahdollistaa yhteistyön, ja toisaalta kykenee reagoimaan muuttuviin tilanteisiin selkeästi.

Huonosti suunniteltu sopimus ei palvele kumpaakaan osapuolta, jos sopimusvelvoitteita ei noudateta, kuten osapuolet odottivat. Mitä huonommin sopimus on suunniteltu, sitä huonompi sillä on vedota sopimuksen toiseen osapuoleen tai viranomaisiin.

Jos olet laatinut sopimuksen itse, kannattaa sopimuksen tarkistaminen suorittaa vähintään siitä näkökulmasta, että sopimuksen soveltaminen sen voimaan tultua onnistuu.

Ainakaan vielä ei tarvitse ennakoida sitä, että robotti haluaa liittyä sopimukseen.

Sopimuksen tarkistaminen tulevaisuutta varten.

Kertaluontoisissa sopimuksissa ei tarvitse juurikaan arvioida, miten sopimus toimii tulevaisuudessa. Puolestaan pitkäkestoisissa sopimuksissa sopimuksen toimivuus vielä viiden tai kymmenen vuoden päästä on erittäin tärkeää.

Laajoissa IT-projekteissa muutoshallinta on yksi tärkeimmistä sopimuskohdista projektin onnistumisen näkökulmasta.

Sopimuksen ajalliseen kestoon ja näin ollen koko sopimuksen toimivuuteen liittyviä ehtoja on useita. Lähtökohdaksi toimivalle pitkäaikaiselle sopimukselle voidaan ottaa se, miten se ottaa huomioon mahdolliset uudet sopimusosapuolet, jos sopimukseen liittyy, tai sopimus siirretään uudelle osapuolelle.

Toinen keskeinen elementti liittyy siihen, miten sopimus kykenee reagoimaan muutoksiin. Usein sopimuksissa näkee omia muutoshallintaehtoja- tai liitteitä, joilla varmistetaan, miten osapuolten tulee menetellä, jos sopimuskautena tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi laajoissa IT-projekteissa muutoshallinta on yksi tärkeimmistä sopimuskohdista projektin onnistumisen näkökulmasta.

Koko sopimus juristilta, sopimuksen tarkistaminen ja kommentit, vai myös muokkaustyö?

Ennen sopimuksen tekemistä on syytä miettiä, onko juristin palkkaaminen kannattavaa, ja jos on, mitä juristin tulisi tehdä.

Jos sopimusta tarvitaan haastavampaan tilanteeseen, koko sopimus kannattaa tilata juristilta. Sopimuksen korjaaminen vie juristilta jopa enemmän aikaa, kuin kokonaan uuden tekeminen. Huono sopimuspohja vaatii usein niin paljon muokkausta, että uuden sopimuksen tekeminen on kustannustehokkaampaa, kuin vanhan korjaaminen.

Toisaalta, jos sopimus ei ole kovin laaja tai sen on laatinut sopimustekniikan hyvin hallitseva henkilö, voi ainoastaan sopimuksen tarkistaminen ja kommentointi olla riittävä toimenpide sopimuksen toimivuuden varmistamiseksi. Juristi osaa kommentoida esiin tulkintaongelmia aiheuttavat tai muutoin sopimuksen kannalta epätarkoituksenmukaiset ehdot.

Välimallin ratkaisuna juristi voi myös tarkistaa ja muokata sopimuksen suoraan asiakkaan tarkoitukseen nähden sopivaksi. Sopimuksen muokkaaminen on hyvä toimenpide niissä tapauksissa, joissa sopimus on asiakkaan mielestä hyvä, mutta asiakkaalla on pieni epävarmuus esimerkiksi tiettyjen sopimusehtojen toimivuudesta tai sopimuksen soveltumisesta pitkäaikaiseen käyttöön.

Joskus sopimuksen on laatinut iso yritys joka edellyttää, että sen kumppanit käyttävät sen vakioehtoja. Tällöin toisen sopimuskumppani ei voi vaikuttaa sopimuksen sisältöön. Myös tällaisessa tapauksessa juristi voi liputtaa ja auttaa ymmärtämää sopimuksen riskit ja onko sopimukseen sitoutuminen yrityksen intressissä.

Mistä kaikesta sopimuksen tarkistaminen koostuu?

  • Päiväykset: Ilman päivämäärää, on sopimukseen hankala viitata myöhemmin.
  • Osapuolet: Kutsutaanko osapuolia tarkoituksenmukaisilla termeillä? Viitataanko osapuoliin oikein koko sopimuksen ajan? Onko osapuolet ryhmitelty järkevästi?
  • Sopimustyyppi: Onko sopimus tietty laissa tarkoitettu sopimustyyppi? Esimerkiksi työsopimuslaki rajoittaa työsopimusten sisältöä ja konsulttisopimuksesta voi huonosti laadittuna tulla työsopimus.
  • Käsitteet ja termit: Sopimuksen kannalta tärkeät käsitteet ja termit tulee määritellä, minkä lisäksi tietty laki voi antaa tietylle termille suoraan oman määritelmän. Samoja käsitteitä tulee käyttää oikeissa kohdissa, jottei sopimus muutu eri käsitteiden sekamelskaksi.
  • Sopimuksen tarkoitus: Kaikkia sopimuksen ehtoja tulkitaan suhteessa siihen, mikä on sopimuksen tarkoitus. Sopimuksen tarkoitus tulee huomioida sopimuksessa kirjoittamalla se auki. Vinkki: Sopimuksen ensisijaisena tarkoituksena ei ole sopia asioista, vaan sopimuksella on tarkoitus saavuttaa jotain. Esimerkki: Sopimuksen tarkoituksena on luoda menettelytavat yhteistyössä toteutettavalle ohjelmistotoimitukselle määrittelemällä osapuolten keskeiset velvollisuudet ja…
  • Riskiarviointi: Sopimuksiin sisältyy aina riskejä. Juristi osaa kertoa, miten ne voi tunnistaa, miten niitä voi pienentää tai jakaa, ja kuinka todennäköistä eri riskien toteutuminen on. Kaikkia riskejä sopimus ei poista.
  • Pitkäkestoisuuden varmistaminen: Onko sopimuksessa huomioitu riittävästi mahdolliset siihen liittyvät osapuolet, tai sopimuksen siirto kolmannelle? Onko sopimus rakenteeltaan sellainen, että sitä pystyy soveltamaan, vaikka osapuolilla menisi sukset totaalisesti ristiin? Esimerkiksi muutoshallinnan ja riidanratkaisumallin sisältö muodostuu ajankohtaiseksi, jos osapuolilla tulee erimielisyyksiä.
  • Vastuukysymykset: Vastuukysymyksissä aihetta tarkemmin tuntematon henkilö voi helposti tehdä vääriä johtopäätöksiä. Vastuu tulisi määrittää siitä näkökulmasta, mistä vastuu aiheutuu, mitä vastuu kattaa, ja miten sitä rajoitetaan. Esimerkiksi takuu on usein tosiasiallisesti vastuunrajoitus, jonka läpikäyminen juristin kanssa on hyödyllistä.
  • Vahinkolajit: Myöhempien epäselvyyksien kannalta on erittäin tärkeää, että välittömät ja välilliset vahingot on määritelty riittävän tarkasti. Oikeuskäytännössä lähtökohtana on, että vain välittömät vahingot tulee korvata.

Sopimuksen tarkistaminen ei ole juristin ainoa työtehtävä. Taitava juristi voi tuoda yrityksellesi arvoa myös useilla muilla tavoilla.