Best of – part I

Kuten kahvipöytäkeskusteluissa jo Turussa spekuloitiin, oikeudenkäynnin alussa syyttäjän lisäämä “käyttösyyte” (jonka KO salli välipäätöksellä) meni komeasti nurin. Ohessa päätös tältä osin kokonaisuudessaan:

Syyttäjä on vaatinut vastaajille rangaistusta myös siitä,
että he olisivat myös itse ladanneet ja jakaneet
tekijänoikeuden suojaamia teoksia. Syyte on perustunut
tältä osin siihen, kuinka monta gigabittiä
Finreactor-palvelun tiedostoihin on kirjautunut kunkin
vastaajan tiedostoja ladanneen ja jakaneen.

Vaikka vastaajien henkilökohtaisella kuulemisella ja
muulla todistelulla on selvitetty, että palvelun kautta
ladattiin ja jaettiin pääasiassa tai lähes yksinomaan
tekijänoikeuden suojaamia teoksia, ei yksinomaan
tiedostojen suuruutta kuvaavan luvun perusteella ole
selvitetty, että vastaajat olisivat loukanneet jonkun
nimetyn tahon tekijänoikeuksia. Syyte on tältä osin
hylättävä.

Erikseen käräjäoikeus toteaa, ettei esitetyn näytön
perusteella syyttäjän mainitsemia ladatun ja jaetun
tiedostomäärän lukuja voi myöskään pitää luotettavana
selvityksenä todella ladatuista ja jaetuista
tiedostoista. Vastaajat ovat kertoneet, että lähes kaikki
heidän asemassaan olevat ylläpitäjät ovat muokanneet
näitä lukuja antaakseen vaikutelman asemansa
edellyttämästä ahkerasta käytöstä. Se, että todistaja
Huttunen on kertonut, että tämänkaltainen tieto edellä
mainitun ns. share-ratio -luvun muokkaamisesta on ollut
vuoden 2004 lopulla vain pienen piirin tiedossa tai että
kaikki vastaajat eivät ole tähän seikkaan edukseen
ensimmäisessä poliisitutkinnassa vedonneet, ei sulje
järkevän epäilyn ulkopuolelle mahdollisuutta, etteikö
näin ole kuitenkin voitu menetellä. Käräjäoikeudessa
kuultuna vastaajat ovat selvittäneet eri mahdollisuuksia
ja ohjelmia, joilla tämä muokkaus on ollut mahdollista
suorittaa, eikä näitä selvityksiä ole näytetty vääräksi.
Lähes kaikki vastaajat ovat myös ilmoittaneet
käyttäneensä ylläpitäjien välistä keskustelupalstaa,
jossa osa vastaajista on kertonut olleen ohjeet luvun
muokkaamiseksi.

Asiassa ei ole myöskään osoitettu, etteikö kirjautuneihin
tiedostoihin olisi voinut tulla virheitä. Tätä
mahdollisuutta tukee vastaaja YYY osalle kirjautunut
jaetun tiedoston yli kolmen terabitin määrä, joka
lähtökohtaisesti vaikuttaa epäuskottavan suurelta
kyseessä olevaan aikaan nähden.

Siltä osin kuin on väitetty YYYYYYY,ZZZZZ,VVVVV…
kunkin saattaneen ensimmäistä kertaa eräitä teoksia
yleisön saataville on asiassa yksilöimättä jäänyt mistä
teoskappaleista on kyse tai että kyseessä olisi
tekijänoikeudellisesti suojattuja teoskappaleita tai että
syyttäjällä olisi näiltä osin syyteoikeus.”

Turussa oli myös yksi pelkästään ensijakelusta syytetty henkilö mukana, jonka osalta hyvityksestä tuli mielenkiintoinen lopputulos:

“WWWW on tunnustamisensa ja todistaja HHHHHH:n
kertomuksen perusteella näytetty menetelleen Norton
Internet Security 2005 -ohjelmiston osalta syytteessä
kuvatulla tavalla. Hän on siten tältä osin syyllistynyt
tekijänoikeusrikkomukseen. Käräjäoikeudessa esitetty
väite siitä, että mainittu ohjelma olisi ollut ns.
päivitystäydennyskelvoton ei vaikuta menettelyn
oikeudelliseen arvioon syyksilukemisen osalta. Muiden
syytteessä mainittujen ohjelmien osalta syyttäjä ei ole
selvittänyt, että asianomistaja olisi esittänyt
syyttämispyyntöä mahdollisesta oikeudenloukkauksesta.

Hyvitys ja vahingonkorvaus sekä oikeudenkäyntikulut

WWWW on kiistänyt korvausvaatimukset, koska hänen
kertomallaan ns. päivitystäydennyskelvottomalla
ohjelmalla ei ole sellaisenaan rahallista arvoa. Tätä
väitettä ei ole näytetty vääräksi ja hyvitys- ja
korvausvaatimukset on siten hylättävä.

Ottaen huomioon oikeudenkäynnin lopputulos WWWW:n
osalta, hylkää käräjäoikeus häneen kohdistetun
oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.